ព័ត៌មានថ្មីៗ


នៅឆ្នាំ២០១៤ តើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់បានស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍?
សូមជ្រើសរើសចម្លើយ ដែលអ្នកគិតថាត្រឹមត្រូវ
សុផលទៅសាលារៀន

សុផលទៅសាលារៀន

ផូស្ទ័រ​អប់រំ​ពី​មួក​សុវត្ថិភាព ​ឧបត្ថម្ភ​ដោយ​មូល​និធិ​យូ​ភី​អេស

ផូស្ទ័រ​អប់រំ​ពី​មួក​សុវត្ថិភាព ​ឧបត្ថម្ភ​ដោយ​មូល​និធិ​យូ​ភី​អេស

ខិត្ត​ប័ណ្ណ​អប់រំ​ពី​មួក​សុវត្ថិភាព​ ឧបត្ថម្ភ​ដោយ​ក្រុម​ហ៊ុន​មេ​នូ​ឡាយហ្វ៍​ (ខេម​បូ​ឌា​) ភី​អិល​ស៊ី​

ខិត្ត​ប័ណ្ណ​អប់រំ​ពី​មួក​សុវត្ថិភាព​ ឧបត្ថម្ភ​ដោយ​ក្រុម​ហ៊ុន​មេ​នូ​ឡាយហ្វ៍​(ខេម​បូ​ឌា​) ភី​អិល​ស៊ី​