ព័ត៌មានថ្មីៗ


នៅឆ្នាំ២០១៤ តើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់បានស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍?
សូមជ្រើសរើសចម្លើយ ដែលអ្នកគិតថាត្រឹមត្រូវ
សុផលទៅសាលារៀន

សុផលទៅសាលារៀន

ខិតប័ណ្ណ

ខិតប័ណ្ណ

ផ្ទាំងប៉ាណូអប់រំ

ផ្ទាំងប៉ាណូអប់រំ

ផ្ទាំងបដាអប់រំ

ផ្ទាំងបដាអប់រំ

ផូស្ទ័រ​អប់រំ​

ផូស្ទ័រ​អប់រំ​