ព័ត៌មានថ្មីៗ

ការសន្យា
ខ្ញុំ​គាំទ្រ​ឲ្យ​មាន​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ដែល​កំណត់​ឲ្យ​កុមារ​ពាក់​មួក​សុវត្ថិភាព​យ៉ាង​ឆាប់​បំផុត
1026 នាក់


នៅ​ឆ្នាំ​២០១៤ ​តើ​មាន​មនុស្ស​ប៉ុន្មាន​នាក់​បាន​ស្លាប់​ដោយ​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍?
សូមជ្រើសរើសចម្លើយ ដែលអ្នកគិតថាត្រឹមត្រូវ
សុផលទៅសាលារៀន

សុផលទៅសាលារៀន

ខិតប័ណ្ណ

ខិតប័ណ្ណ

ផ្ទាំងប៉ាណូអប់រំ

ផ្ទាំងប៉ាណូអប់រំ

ផ្ទាំងបដាអប់រំ

ផ្ទាំងបដាអប់រំ

ផូស្ទ័រ​អប់រំ​

ផូស្ទ័រ​អប់រំ​