កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០​១៣​ កុមា​រាក្ស​ត្រា​ ជា​សិស្ស​រៀន​ថ្នាក់​ទី៣​   នៅ​សា​លា​បឋម​សិក្សា​គគីរ​បាន​ជិះ​កង់​តាម​បណ្តោយ​ផ្លូវ​ជាតិ​ទៅ​សា​លា​រៀន​ប៉ុន្តែ​ពេល​នោះ​មាន​ម៉ូតូ​មួយ​បាន​បើក​យ៉ាង​លឿន​មក​បុក​ក្សត្រា​ចំ​ពី​ចំ​ហៀង​ ខាង​ឆ្វេង។​ កុមា​រាក្ស​ត្រា​ បាន​ដាច់​រលាត់​ជា​ច្រើន​កន្លែង​នៅ​លើ​ជើង​ដៃ​ និង​ស្មា។​    ទោះ​បី​ជា​យ៉ាង​នេះ​ក្តី​ ក្សត្រា​មិន​បាន​ទទួល​រង​របួស​ក្បាល​នោះ​ទេ​ដោយ​សារ​ក្សត្រា​បាន​ពាក់មួក​​សុវត្ថិ​ភាព​​បាន​យ៉ាង​ត្រឹម​ត្រូវ។​   កុមារា​ក្សត្រា​បាន​សំរាក​នៅ​​ផ្ទះ​ពីរ​បី​ថ្ងៃ​រួច​ក៏​បាន​ត្រ​ឡប់​ទៅ​រៀន​ដូច​សព្វ​ដង។​

Thi Ksatra
ការសន្យា
ខ្ញុំ​គាំទ្រ​ឲ្យ​មាន​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ដែល​កំណត់​ឲ្យ​កុមារ​ពាក់​មួក​សុវត្ថិភាព​យ៉ាង​ឆាប់​បំផុត
1019 នាក់

Importance Of Properly Helmet Using