កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៥​ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០​១៣​ កុមារា​ ផល​ ផា​ដា​ ជា​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី៥​នៅ​សា​លា​បឋម​សិក្សា​វល្លិស​បាន​រួម​ដំណើរ​តាម​ម៉ូតូ​ជា​មួយ​ម្តាយ​ទៅ​វត្ត​ ពេល​នោះ​មាន​ម៉ូតូ​មួយ​បាន​បុក​ពួក​គេ។​ ផា​ដា​និង​ម្តាយ​បាន​ពាក់​មួក​សុវត្ថិ​ភាព​ពេល​ធ្វើ​ដំណើរ​នោះ​ទើប​ពួក​គេ​មិន​បាន​ទទួល​រង​របួស​ក្បាល​ឡើយ។​   ផាដា​បាន​និយាយ​រឿង​នេះ​ទៅ​ដល់​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​គេ​ដើម្បី​សិស្ស​ផ្សេង​ទៀត​យល់​អំពី​សារៈ​សំ​ខាន់​នៃ​ការ​ពាក់​មួក​សុវត្ថិ​ភាព។​

phada
ការសន្យា
ខ្ញុំ​គាំទ្រ​ឲ្យ​មាន​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ដែល​កំណត់​ឲ្យ​កុមារ​ពាក់​មួក​សុវត្ថិភាព​យ៉ាង​ឆាប់​បំផុត
1026 នាក់

Importance Of Properly Helmet Using