សន្យាគាំទ្រ

ការសន្យា
ខ្ញុំ​គាំទ្រ​ឲ្យ​មាន​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ដែល​កំណត់​ឲ្យ​កុមារ​ពាក់​មួក​សុវត្ថិភាព​យ៉ាង​ឆាប់​បំផុត
1026 នាក់

សូម​គាំ​ទ្រ​ឲ្យ​មាន​ការ​ពិន័យ​​ចំពោះ​អំពើ​ល្មើស​ដែល​អ្នក​បើក​បរ​មិន​ដាក់​ឲ្យ​កុមារ​ដែល​ធ្វើ​ដំណើរ​ជាមួយ​ពាក់​មួក​សុវត្ថិ​ភាព។

សូម​ផ្តល់​ការ​គាំ​ទ្រដោយ​បញ្ចូល​ព័ត៌​មាន​របស់​អ្នក​ក្នុង​ប្រអប់​ដែល​បាន​ផ្តល់​ជូន។​​

ចំនួន​ការ​គាំ​ទ្រ​នឹង​កើន​ឡើង​ម្នាក់​ទៀត​នៅ​ពេល​អ្នក​បាន​បំពេញ​ព័ត៌​មាន​រួច​រាល់។​

សូម​​អរ​គុណ‌!​