ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនងព៌ត័មាន


អាស័យដ្ឋាន:

ផ្ទះលេខ ១៨ បេអឺហ្សេរ៉ូ ផ្លូវលេខ៣៤៨ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទការិយាល័យ:

(+៨៥៥) ២៣-៩៩-៦៥-១៩

ទូរសារ:

(+៨៥៥) ២៣-៩៩-៦៥-២០

ទូរស័ព្ទដៃ:

(+៨៥៥) ១២-៤២-៤២-៣៤ 

(+៨៥៥) ១២-៧៣-៧៤-៩៤

អ៊ីម៉ែល: 

info@aipf-cambodia.org


ផ្ញើសារមកយើងខ្ញុំ

Our Location