សម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈ

ផ្ទាំងប៉ាណូអប់រំ

ផ្ទាំងប៉ាណូអប់រំ

Enter caption here

ផ្ទាំងប៉ាណូអប់រំ

ផ្ទាំងប៉ាណូអប់រំ

ផ្ទាំងបដាអប់រំ

ផ្ទាំងបដាអប់រំ

ផូស្ទ័រ​អប់រំ​

ផូស្ទ័រ​អប់រំ​

ខិតប័ណ្ណ

ខិតប័ណ្ណ

ផូស្ទ័រអំពីកម្មវិធីឃុំសង្កាត់គំរូក្នុងការជំរុញការពាក់មួកសុវត្ថិភាព

ផូស្ទ័រអំពីកម្មវិធីឃុំសង្កាត់គំរូក្នុងការជំរុញការពាក់មួកសុវត្ថិភាព

ខិតប័ណ្ណអំពីកម្មវិធីឃុំសង្កាត់គំរូក្នុងការជំរុញការពាក់មួកសុវត្ថិភាព១

ខិតប័ណ្ណអំពីកម្មវិធីឃុំសង្កាត់គំរូក្នុងការជំរុញការពាក់មួកសុវត្ថិភាព(ទំព័រទី ១)

ខិតប័ណ្ណអំពីកម្មវិធីឃុំសង្កាត់គំរូក្នុងការជំរុញការពាក់មួកសុវត្ថិភាព​២

ខិតប័ណ្ណអំពីកម្មវិធីឃុំសង្កាត់គំរូក្នុងការជំរុញការពាក់មួកសុវត្ថិភាព(ទំព័រទី ២)

ខិត្តប័ណ្ណ​អប់រំ​ពី​មួក​សុវត្ថិភាព ​ឧបត្ថម្ភ​ដោយ​មូល​និធិ​យូ​ភី​អេស

ខិត្តប័ណ្ណ​អប់រំ​ពី​មួក​សុវត្ថិភាព ​ឧបត្ថម្ភ​ដោយ​មូល​និធិ​យូ​ភី​អេស​

ផូស្ទ័រអប់រំពីមួកសុវត្ថិភាព

ផូស្ទ័រអប់រំពីមួកសុវត្ថិភាព

ផ្ទាំងប៉ាណូអប់រំពីមួកសុវត្ថិភាពនៅ រាជធានីភ្នំពេញ

ផ្ទាំងប៉ាណូអប់រំពីមួកសុវត្ថិភាពនៅ រាជធានីភ្នំពេញ

ផ្ទាំងបដាអប់រំពីមួកសុវត្ថិភាពតាម រឹម៉ក់កង់បី

ផ្ទាំងបដាអប់រំពីមួកសុវត្ថិភាពតាម រឹម៉ក់កង់បី

ផូស្ទ័រ​អប់រំ​ពី​មួក​សុវត្ថិភាព ​ឧបត្ថម្ភ​ដោយ​មូល​និធិ​យូ​ភី​អេស

ផូស្ទ័រ​អប់រំ​ពី​មួក​សុវត្ថិភាព ​ឧបត្ថម្ភ​ដោយ​មូល​និធិ​យូ​ភី​អេស

ខិត្ត​ប័ណ្ណ​អប់រំ​ពី​មួក​សុវត្ថិភាព​ ឧបត្ថម្ភ​ដោយ​ក្រុម​ហ៊ុន​មេ​នូ​ឡាយហ្វ៍​ (ខេម​បូ​ឌា​) ភី​អិល​ស៊ី​

ខិត្ត​ប័ណ្ណ​អប់រំ​ពី​មួក​សុវត្ថិភាព​ ឧបត្ថម្ភ​ដោយ​ក្រុម​ហ៊ុន​មេ​នូ​ឡាយហ្វ៍​(ខេម​បូ​ឌា​) ភី​អិល​ស៊ី​

ផូស្ទ័រអប់រំពីមួកសុវត្ថិភាព ឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

ផូស្ទ័រអប់រំពីមួកសុវត្ថិភាព ឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

ខិត្តប័ណ្ណ​អប់រំ​ពី​មួក​សុវត្ថិភាព​

ខិត្តប័ណ្ណ​អប់រំ​ពី​មួក​សុវត្ថិភាព​

ផ្ទាំងប៉ាណូអប់រំពីមួកសុវត្ថិភាពនៅ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ផ្ទាំងប៉ាណូអប់រំពីមួកសុវត្ថិភាពនៅ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ផ្ទាំងប៉ាណូអប់រំពីមួកសុវត្ថិភាព​នៅ ខេត្តកណ្តាល

ផ្ទាំងប៉ាណូអប់រំពីមួកសុវត្ថិភាព​នៅ ខេត្តកណ្តាល

ផ្ទាំងបដាអប់រំពីមួកសុវត្ថិភាព

ផ្ទាំងបដាអប់រំពីមួកសុវត្ថិភាព

ផ្ទាំងបដាខ្នាតធំអប់រំពីមួកសុវត្ថិភាព

ផ្ទាំងបដាខ្នាតធំអប់រំពីមួកសុវត្ថិភាព

ការសន្យា
ខ្ញុំ​គាំទ្រ​ឲ្យ​មាន​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ដែល​កំណត់​ឲ្យ​កុមារ​ពាក់​មួក​សុវត្ថិភាព​យ៉ាង​ឆាប់​បំផុត
1019 នាក់

Importance Of Properly Helmet Using