តើរូបភាពនេះមានកំហុសអ្វីខ្លះ?

តើរូបភាពនេះមានកំហុសអ្វីខ្លះ?

តាមការយល់ដឹងរបស់អ្នក តើអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវក្នុងរូបភាពខាងលើមានកំហុសផ្នែកចរាចរណ៍អ្វីខ្លះ? (ឧទាហរណ៍៖ មិនពាក់មួកសុវត្ថិភាព….)

ការសន្យា
ខ្ញុំ​គាំទ្រ​ឲ្យ​មាន​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ដែល​កំណត់​ឲ្យ​កុមារ​ពាក់​មួក​សុវត្ថិភាព​យ៉ាង​ឆាប់​បំផុត
1026 នាក់

Importance Of Properly Helmet Using