ភាពចាំបាច់នៃការពាក់មួកសុវត្ថិភាព

ភាពចាំបាច់នៃពាក់មួកសុវត្ថិភាព

ការ​ពាក់​មួក​សុវត្ថិ​ភាព​ជា​​វិធី​​សាស្រ្ត​​ដ៏​​មាន​​ប្រសិទ្ធ​​ភាព​​បំផុត​​  ដើម្បី​​កាត់​​បន្ថយ​​ការ​​រង​​របួស​​ក្បាល​​ និង​​ការ​​ស្លាប់​​បាត់​​បង់​​ជី​វិត​​ដែល​​បណ្តាល​​មក​​ពី​​ការ​​បុក​​ទង្គិច​​គ្នា​​ពេល​​ធ្វើ​​ដំ​ណើរ​​តាម​​ទោ​​ចក្រ​​យាន​​យន្ត​។​តាម​​ការ​​សិក្សា​​ស្រាវ​​ជ្រាវ​​បាន​បង្ហាញ​​ថា​​នៅ​​ពេល​​​មាន​​​គ្រោះ​​ថ្នាក់​​ចរាចរណ៍​​កើត​​ឡើង​​អ្នក​​ធ្វើ​​ដំ​ណើរ​​តាម​​ទោ​​ចក្រ​​យាន​​យន្ត ​​ដែល​​មិន​ពាក់​មួក​​សុវត្ថិ​​ភាព​​មាន​​ហា​​និភ័យ​​ប្រ​ឈម​​នឹង​​ការ​​រង​​របួស​​ក្បាល​​ចំនួន​​បួន​​ដង​ ​ និង​​ការ​​ប៉ះ​​ទង្គិច​​ដល់​​ខួរ​​ក្បាល​​ចំនួន​​ដប់​​ដង​​ ខ្ពស់​​ជាង​​អ្នក​​ដែល​​បាន​​ពាក់​​មួក​​សុវត្ថិ​ភាព។​


          ផល​នៃ​ការ​មិន​ពាក់​មួក​សុវត្ថិ​ភាព             ផល​នៃ​ការ​ពាក់​មួក​សុវត្ថិ​ភាព   

បង្កើន​ហា​និ​ភ័យ​នៃ​ការ​ប្រឈម​នឹង​
ការ​រង​របួស​ក្បាល

  • ហា​និភ័យ​នៃ​ការ​ទទួល​រង​របួស​ក្បាល​ធ្ងន់​ធ្ងរ​
  • បង្កើន​ការ​ខាត​បង់​ពេល​វេលា​លើ​ការ​ព្យា​បាល​
  • បង្កើនការលំបាកអំឡុងពេលមានការរងរបួសក្បាល
  • កាត់បន្ថយការប្រឈមនឹងការរងរបួសក្បាលធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ ៦៩ ភាគរយ
  • កាត់​បន្ថយ​ការ​ប្រ​ឈម​ទៅ​នឹង​ការ​ស្លាប់​រហូត​ដល់
    ២ភាគរយ (អាស្រ័យលើល្បឿននៃការបើកបរ)
  • កាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើការថែទាំសុខភាព
    ពេលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើង


ការសន្យា
ខ្ញុំ​គាំទ្រ​ឲ្យ​មាន​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ដែល​កំណត់​ឲ្យ​កុមារ​ពាក់​មួក​សុវត្ថិភាព​យ៉ាង​ឆាប់​បំផុត
1026 នាក់